bra att veta

Studieresultat
För att du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp till dig. Vi har Studietid (STT) en timme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi har ett engagerat Elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och speciallärare som står beredda att stötta och vägleda dig i din skolgång. Du har också ett eget ansvar att komma i tid, lyssna på läraren, visa hänsyn till dina klasskamrater, ta med rätt material och hålla reda på vad som ska utföras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt att du får gå om årskursen.

 

Frånvaro/Ledighet 
I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro och för att lyckas med studierna är närvaron i skolan nödvändig. Elev får inte vara borta från lektioner utan anmälan eller beviljad ledighet.

Ledighet ges med maximalt 3 dagar per läsår och skall alltid beviljas av skolan.

Blankett ledighetsansökan elev

Det är CSN som avgör om elev är berättigad till studiebidrag eller inte.

Vid frånvaro överstigande 15 % under en 30-dagarsperiod utreder skolan frånvaron och anmäler till CSN om frånvaron inte kan styrkas med sjukintyg eller liknande. Likaså utreds ogiltig frånvaro som uppgår till fyra (4) timmar vid olika tillfällen. Det är dock alltid CSN som gör bedömningen huruvida bidraget ska dras in eller att elev blir återbetalningsskyldig. 

Sjukanmälan

Elev, eller vårdnadshavare, ringer 0515-777026 och sjukanmäler med hjälp av en tonvalstelefon.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Om du vill sjukanmäla dig del av dag så måste du anmäla till kansliet eller direkt till mentor. Om sjukanmälan av någon anledning inte kan ske via tonvalstelefon kontaktar eleven sin mentor.

Ni kan med fördel ladda ned Skola24-appen, den har utökade funktioner där ni, exempelvis, även kan sjukanmäla del av dag.

Klassråd
För varje klass finns ett schemalagt klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassens mentorer. Klassrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för elevdemokrati.

Personlig dator 
På S:t Eskil lånar du som elev en bärbar dator och ansvarar för denna under din studietid.
Regler och användning regleras i ett separat dokument och ett kontrakt upprättas mellan skolan och låntagaren/vårdnadshavare. 

Datasupport

Jocke hjälper dig med datafrågor må-to kl 10.30-11.15 och 12.15-13.15. Jocke har sitt rum på kansliet i hus A.

Har du problem med ditt konto/lösenord kan du även få hjälp i biblioteket.

Datoranvändning 
Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade till skolarbete. Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasistiska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet att informera sig om och följa de etikettsregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrätt (copyright) ska respekteras. Systemansvariga har rätt att utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet. 

 

Din trygghet på S:t Eskil
All stöldbegärlig utrustning är märkt med DNA, det är en osynlig märkning som gör att utrustningen kan spåras till just vår skola. Vi har installerat övervakningskameror på skolan och dessa kan, vid misstänkt brott, användas till att identifiera och utreda vad som skett.

Vi tittar aldrig på inspelningarna utan närvaro av polis eller annan säkerhetsansvarig i kommunen. Kamerorna är i bruk dygnet runt.

Eftersom skolan inte är en allmän plats avvisar vi eventuella obehöriga personer, anmäl gärna till någon personal om ni misstänker att obehöriga vistas på skolan. Det är därför viktigt att du som elev alltid medför ditt passerkort, så att du lätt kan identifieras.

Vi håller entrédörrar låsta och elever går in med kod/passerkort. Det innebär att besökare måste föranmäla sig och bli insläppta efter överenskommelse.

#Schyssteskilit - Plan för likabehandling

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Ordningsregler
Läs våra ordningsregler här (öppnas i nytt fönster)

Instruktioner vid brand
Den som upptäcker brand utlöser brandlarmet och ringer 112.
Vid larm ska alla lämna byggnaden via utrymningsvägarna och bege sig till Fors kyrkopark där vidare instruktion ges.

Hjärtstartare
Finns utplacerade på skolan i A- och B-husets entré samt i D-husets norra entré - ner mot stadens centrum (Careliigatan 11). 

Handlingsplan mot droger 
Gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. Skolans målsättning är att tillsammans med elever, föräldrar/vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Om skolans personal blir orolig för att en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol, informeras föräldrarna/vårdnadshavare och socialtjänsten och elevens situation kartläggs av skolhälsovården/elevvården. Läs den kommunala gymnasieskolan Handlingsplan mot droger i sin helhet 

 

Rökning

Rökning är enligt lag inte tillåtet på skolgårdar. Tobaksrök upplevs av många som väldigt störande och det finns personer som är allergiska mot nikotin.

Vår personal omfattas av kommunens bestämmelser om en rökfri arbetstid,. 

Föräldramaterial A Non Smoking Generation

Sopsortering/återvinning

På skolan finns sortering/återvinningskärl och pappersåtervinning i korridorerna och återvinningsstation på skolgården. Det är allas vårt ansvar att hjälpas åt med detta. Tänk på miljön!

Skolrestaurang

I skolrestaurangen serveras dagens rätt, alternativ rätt och ett vegetariskt alternativ. (De som äter fläskfri kost serveras vegetariskt) Om eleven är i behov av specialkost, är det viktigt att skolan känner till detta. Blanketten ”Intyg om specialkost” (för nedladdning) hämtas och lämnas hos måltidspersonalen eller skolsköterska. Lunch serveras mellan kl. 11.00 och 13.00. Eleverna ska äta på schemalagd lunchtid så att det inte bildas onödiga köer. Eleven tar med sig sin egen disk efter avslutad måltid och vi sopsorterar förstås vid diskinlämningen.

Öppettider
Våra skolbyggnader hålls låsta och passage för behöriga sker med passerkort. Besökare föranmäler sig och släpps in i byggnaderna efter överenskommelse.

Ekonomiska bidrag

Vårt kansli hjälper till med frågor som gäller studiebidrag, inackorderingstillägg, återbetalningspliktiga studiemedel, resetillägg och extra tillägg. I de flesta fall så hänvisar vi dock till CSN.

Försäkring

Samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar heltid dygnet runt. Läs mer

Tillgång till hiss

Om elev av någon medicinsk anledning behöver åka hiss kan vi tillgodose det. Behörighet läggs till på elevens passerkort, kontakta kansliet.

Information om inställda lektioner

Skulle någon lärare inte infinna sig till en lektion inom 10 minuter, anmäler klassen detta till kansliet, Kontrollera först om det finns något meddelande på startsidan på its learning.

Vid sjukdom sätts normalt inte någon vikarie in första dagen.

Upphittade föremål

Lämnas in och hämtas på kansliet, undantag kan vara idrottskläder som lämnas kvar i resp idrottshall. Föremålen kan också lämnas direkt till polisens hittegodsavdelning.

Busskort

Vid frågor angående busskort, kontakta kansliet.

Elevskåp

Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut till eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårets slut. Om elev förlorar sin nyckel tas en avgift ut på f n 100 kr. Skolan ersätter inga eventuella förluster av det som förvaras i skåpet. Se till att inte förvara stöldbegärliga föremål i skåpet.

Synpunkter på skolan och dess verksamhet
Du är välkommen att lämna dina synpunkter till din kurslärare, mentor eller ansvarig rektor. Se Kontakta oss